رتبه اول ایران در ذخایر گازی جهان

سهم 75 درصدی گاز در سبد انرژی کشور

گاز، انرژی پاک

همکاری بین المللی، انتقال و توسعه فناوری

توان ساخت داخل، بومی سازی فناوری ها و همکاری های مشترک

درباره نمایشگاه

جزئیات

محل برگزاری

جزئیات

گروه های کالایی و خدمات

جزئیات

چرا نمایشگاه گاز؟

جزئیات

ثبت نام

جزئیات

ثبت نام خبرنگاران

جزئیات