تماس با ما

1- برگزار کننده، گروه تانا

   

نشانی: کرج، عظیمیه، بلوار شریعتی، ساختمان سلام کدپستی: 3155686785

تلفن: 91- 8990 54 32 026

دورنگار: 8737 54 32 026

پایگاه اینترنتی: tana-group.com

پست الکترونیک: ، press@gasshow.ir ،sales@gasshow.ir، info@gasshow.ir

2- میزبان، شهر آفتاب

   

نشانی: تهران، بزرگراه خلیج فارس، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

تلفن امور نمایشگاهی : 96067467 - 021 و 96067465 - 021

تلفن روابط عمومی و امور بین الملل: 96067463-021 و 96067462-021

پایگاه اینترنتی: exhibiran.com

3- ستاد برگزاری

   
محسن شمس، رییس ستاد
همراه: 09120045906
shams@tana-group.com
محمد حسن گرایی، رییس بخش داخلی
همراه: 09127191900
Hasan@tana-group.com
سید محمد حسینی، کارشناس بخش داخلی
همراه: 09109379698
mohammad@tana-group.com