ساخت و ساز غرفه های اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران