بازدید هیئت صنعتی-تجاری مالزی از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران