دومین روز از دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران