اولین نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران