بازتاب اولین نمایشگاه صنعت گاز ایران در شبکه های تلویزیون

بازتاب نمایشگاه صنعت گاز ایران_ سیما-اخبار21- 97/06/10
بازتاب نمایشگاه صنعت گاز ایران_ سیما-اخبار24- 97/06/11
بازتاب نمایشگاه صنعت گاز ایران- تلویزیون الاتجاه عراق- 97/06/11
گزارش خبرگزاری راپتلی روسیه از اولین نمایشگاه صنعت گاز ایران
بازتاب نمایشگاه صنعت گاز ایران_ سیما-اخبار20- 97/06/10

گالری فیلم