بازتاب رسانه ای

بولتن خبری شماره 4- رسانه های انگلیسی زبان
بولتن خبری شماره 3-نیمه اول مرداد
بولتن خبری شماره 2- نیمه دوم تیرماه
بولتن خبری شماره 1-نیمه اول تیرماه
بولتن نشست خبری 4 تیر ماه-هتل اسپیناس