گزارش ها

نگاهی اجمالی بر اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
نظرسنجی بازدیدکنندگان از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
نظرسنجی مشارکت کنندگان از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
خلاصه گزارش نظرسنجی مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران